U bent hier: Home › Paardenmeerdaagse › Deelnamereglement

Paardenmeerdaagse - Deelnamereglement

Het onderstaande deelnamereglement is bindend voor iedere deelnemer aan het onderdeel "recreatieve paarden2daagse" van de Barchemse Paardenmeerdaagse!

 1. Deelnemers t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een andere deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er mag niet meer dan drie personen begeleiden.
 2. De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Uitzondering daarop vormen menners jonger dan 18 jaar die in het bezit zijn van een geldig koetsiers-/menbewijs.
 3. Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn.
 4. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 5. Elke deelnemer moet op verzoek van de organisatie het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.
 6. Iedere deelnemer is verplicht om in het bezit te zijn van een geldige particuliere WA-verzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de WA-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet in eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte WA-verzekering worden afgesloten).
  De organisatie van het evenement (Menvereniging De Bergmenners) kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Barchemse Paardenmeerdaagse. 
 7. Vanuit veiligheidsoverwegingen en verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap sterk aangeraden!
 8. De uitgereikte startkaart is strikt persoonlijk en moet op verzoek van de organisatie kunnen worden getoond. Om uw identiteit te kunnen verifiëren moet op verzoek van de organisatie een geldig wettelijk identiteitsbewijs getoond worden.
 9. Op het start-/finishterrein mag uitsluitend in stap worden gereden.
 10. Gedurende de deelname aan de Barchemse paardenmeerdaagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
 11. Het is niet toegestaan op fiets- en wandelpaden te rijden of over afsluitbomen te springen. Overtreding van deze regel kan u een flinke boete opleveren.
 12. Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende deelnemers!
 13. Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander "langzaam verkeer" toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan hinder, onrust, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!
 14. Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.
 15. Honden moeten altijd zijn aangelijnd. Hou er bovendien rekening mee dat honden niet bij alle stops op het terrein worden toegelaten. Dit in verband met het risico op neospora-besmetting.
 16. Op de routes van de paardenmeerdaagse is roken verboden (i.v.m. bosbrand, leidselvoering etc.)
 17. Bindt paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).
 18. Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen! 
 19. Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de paardenmeerdaagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het start-/finishbureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt.
 20. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. De mensen van de organisatie zijn te herkennen aan een groen poloshirt met het logo van Menvereniging De Bergmenners. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Namens de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van oranje hesje (zoals verkeersregelaars) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen.
 21. Deelnemers zijn verplicht tijdens deelname aan de routes zichtbaar het startnummer te dragen. De startnummers worden in tweevoud bij het startbureau uitgereikt en hiervoor geldt een borg van € 5,-. Deze borg wordt teruggegeven wanneer de nummers bij het startbureau worden teruggebracht.
 22. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van diens beeltenis in druk op foto, film of video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Barchemse Paardenmeerdaagse, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Ogenblik a.u.b. ...